O PŘÍPRAVKU

Zbavte se vlhkého kašle a poskytněte úlevu svým dýchacím cestám.

Nedovolte, aby vám vlhký kašel zkazil den – vyzkoušejte rychlou a účinnou úlevu se sirupem MedExpecto Vicks. Tento sirup s účinnou látkou guaifenesin a obsahem medu a zázvoru prokazatelně a rychle usnadňuje vykašlávání a ulevuje tak vašim dýchacím cestám. Navíc díky speciální technologii ulpívá na sliznici krku a přináší tak příjemný pocit zklidnění krku.
Přečtěte si pozorně příbalový leták.

PŘÍBALOVÝ LETÁK

MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor

Léčivá látka: guaifenesinum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
• Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
• Vyhledejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
• Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3–5 dnů, musíte se poradit s lékařem.
• Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor užívat
3. Jak se přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK MEDEXPECTO VICKS SIRUP MED A ZÁZVOR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor je lék, který napomáhá vykašlávání hlenu z dýchacích cest.

Indikace k použití:
K uvolnění hlenu a usnadnění vykašlávání při kašli v důsledku:
- nachlazení a chřipkových onemocnění,
- akutního zánětu průdušek.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MEDEXPECTO VICKS SIRUP MED A ZÁZVOR UŽÍVAT 
Přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor se nesmí používat
- jestliže je pacient přecitlivělý (alergický) na guaifenesin, levomentol nebo na kteroukoli další složku přípravku MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor je zapotřebí
- v případě zhoršené funkce ledvin, - v případě onemocnění myasthenia gravis, onemocnění imunitního systému, u něhož při námaze dochází k rychlé únavě svalů,
- v případě chronického nebo trvalého kašle spojeného s astmatem, chronickým zánětem průdušek, rozedmou plic nebo v důsledku kouření,
- u dětí do 14 let věku,
- v případě závažného onemocnění trávicího traktu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor může zvyšovat účinek:
- sedativ,
- léků snižujících svalové napětí, které se používají například během celkové anestézie při chirurgickém zákroku.

Užívání přípravku MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor s jídlem a pitím
Bez omezení

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Bezpečnost guaifenesinu v těhotenství a při kojení nebyla jednoznačně stanovena. Jestliže jste těhotná nebo kojíte, tento přípravek používejte pouze na radu lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha stroju
Vzhledem k obsahu alkoholu může přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor
Tento léčivý přípravek obsahuje tyto složky:
Sacharóza. Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 15 ml léčivého přípravku obsahuje 5,5 g sacharózy (cukru) odpovídající 0,46 chlebové jednotky. To je třeba vzít v úvahu u pacientů, kterým je předepsána diabetická dieta.
• Obsahuje 5 % (obj.) alkoholu. Při dodržení dávkování obsahuje jedna dávka (15 ml) 0,63 g alkoholu.Riziko škodlivých účinků se může vyskytnout u pacientů s onemocněním jater, alkoholickýmonemocněním, epilepsií, organickým poškozením mozku, u těhotných a kojících žen a u dětí. Může dojít k omezení nebo znásobení účinků jiných léků.
Sodík. 15 ml přípravku obsahuje 1,3 mmol (30 mg) sodíku. To je třeba vzít v úvahu u pacientů, kterým je předepsána dieta s nízkým obsahem sodíku.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK MEDEXPECTO VICKS SIRUP MED A ZÁZVOR UŽÍVÁ
Přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor se má užívat přesně podle pokynů v této příbalové informaci.Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud Vám lékař nepředepíše jiné dávkování, užívejte léčivý přípravek následovně:

Dospělí a dospívající starší 14 let: užívejte 200 mg guaifenesinu, tj. 15 ml (jednu plnou odměrku, až po vyznačenou linku) každé 4 hodiny. Maximálně 6 dávek denně.
Neužívejte vyšší dávky, než je doporučeno. Neužívejte sirup před spaním. 

Způsob podání
Lahvičku před použitím protřepte.
Dětský bezpečnostní uzávěr zatlačte směrem dolů a současně otočte ve směru šipky. 

Doba trvání léčby
Samoléčba přípravkem MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor nemá trvat déle než 3–5 dní. Nedojde-li během tohoto období k významnému zlepšení, a jestliže vykašlávání hlenu pokračuje nebo kašel neustupuje, vyhledejte lékařskou pomoc, neboť by se mohlo jednat o závažnější onemocnění. Přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor se smí používat maximálně po dobu dvou týdnů. 

Poraďte se prosím se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže se domníváte, že účinky léčivého přípravku jsou příliš silné nebo příliš slabé.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor, než jste měl(a)
Mírné či středně závažné předávkování může vyvolat závratě, trávicí potíže, nevolnost, zvracení či pokles svalového napětí. V případě silného předávkování může dojít k nadměrnému podráždění, zmatenosti a depresi dechu. V takovém případě vyhledejte co nejdříve lékařskou pomoc. Byly hlášeny vzácné případy močových či ledvinových kamenů u těch pacientů, kteří dlouhodobě užívali velké množství guaifenesinu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor
Nezdvojujte následující dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor
Jestliže jste přestal(a) užívat tento léčivý přípravek z důvodu vedlejších účinků, poraďte se s lékařem, jak tyto vedlejší účinky zmírnit. Jestliže jste přestal(a) užívat tento léčivý přípravek, protože jeho účinky nebyly uspokojivé, poraďte se s lékařem, jaké jiné léky můžete používat. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky jsou zařazeny podle frekvence do těchto kategorií:
Velmi časté: u více než 1 z 10 pacientů
Časté: u 1–10 ze 100 pacientů
Méně časté: u 1–10 z 1 000 pacientů
Vzácné: u 1–10 z 10 000 pacientů
Velmi vzácné: u méně než 1 z 10 000 pacientů
Není známo: frekvenci nelze z dostupných údajů určit.
Gastrointestinální poruchy
• Vzácné: poruchy trávení včetně nevolnosti, zvracení či průjmu.Poruchy imunitního systemu
• Velmi vzácné: reakce z přecitlivělosti, které mohou být závažné, jako je obtížné polykání, edém (otok) v obličeji, na rtech, jazyku či v krku, silné svědění spojené s vyrážkou nebo otokem kůže, hluboké bezvědomí (kóma), zmatenost (dezorientace), pomalá srdeční frekvence (bradykardie), zúžení průdušek, obtížné dýchání (dyspnoe), příliš málo bílých krvinek (granulocytopenie) a anafylaktický šok.
Těmto typům reakcí může předcházet horečka, závratě, nevolnost, zvracení, žaludeční křeče, pálení žáhy nebo bolest.
Pacienti, kteří jsou citliví na levomentol, mohou zaznamenat reakce z přecitlivělosti včetně dyspnoe.
Pokud zaznamenáte jakékoli závažné vedlejší účinky, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK MEDEXPECTO VICKS SIRUP MED A ZÁZVOR UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti, vytištěné na štítku nebo krabičce za „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Doba použitelnosti po otevření: 3 měsíceLéčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACECo přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor obsahuje
Léčivou látkou je guaifenesinum (15 ml sirupu obsahuje 200 mg guaifenesinu)
Pomocnými látkami jsou:
sacharosa, propylenglykol, ethanol 96% (V/V), natrium-citrát, sodná sůl sacharinu, kyselina citronová, makrogol-stereát, aroma medové-zázvorové, tekuté sporýšové aroma, natrium-benzoát, polyethylenoxid, sodná sůl karmelosy, levomenthol, čištěná voda.

Jak přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor vypadá a co obsahuje toto balení
Žlutohnědý viskózní sirup
Sirup 120 ml, 180 ml
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Procter & Gamble GmbH,
Schwalbach am Taunus,
Německo

Výrobce
Procter & Gamble Manufacturing GmbH,
Schwalbach am Taunus,
Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Německo WICK Husten-Löser Sirup mit Honigaroma
Maďarsko GuaifenoMed Wick 200 mg/15 ml méz és gyömbér ízű szirup
Polsko Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 7.12.2011